kirabovefrance@gmail.com Kimironko munsi ya KIE Inyubako : NARTZALUS House Etage ya 1, umuryango wa 313 +250 783 327 954


DUHA ABABYIFUZA UBUTUMIRE NO KUBISHINGIRA KUJYA I BURAYI KUGURA CYANGWA GUSURA .

Gutanga ubutumire biri mu buryo butatu (3)
▪ Gusura/gutembera
▪ Guhaha/kurangura
▪ Gukorera ibitaramo cg gukorana indirimbo n’undi muhanzi uri I
Burayi

a. GUSURA/GUTEMBERA

Ububasha K@F igira bwo gutumira abantu ku mugabane w’u Burayi, buturuka mu
bikorwa ikora n’isano ifitanye n’uwo itumira. Ni ukuvuga ibijyanye no gufasha abantu
mu kugura ibintu, kubayobora aho kugurira cyangwa gutembera n’ibindi bijyanye
n’ibyo. Ni muri urwo rwego ugomba gutumirwa na K@F aba agomba kuba yarigeze
gukorana na K@F muri imwe muri serivisi itanga, abifitiye na fagitire.

❖ UKO BIKORWA

K@F ifasha abo yakiriye dosiye zabo zisaba Ubutumire ikabafasha kuzitunganya
neza mbere yo kujya gusaba Visa. Kugira ngo umuntu abone ubutumire hari ibintu
aba agomba kuzuza :
- Ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kujya gusura I burayi kuko
AMBASSADE irabireba hanyuma ikagereranya. Ibi bijyanye no kuzuza ibindi
bisabwa byose na Ambassade y’igihugu ushaka kujyamo (Igipapuro kibivuga
ugisaba kuri iyo Ambassade)
- Mbere yo guhabwa ubutumire ugomba kuba usanzwe ukorana na K@F kuko
ambasade irabireba. Ni ngombwa rero ko niba ushaka ubutumire ubanza gutuma
ibintu runaka kugira ngo bigaragare ko dusanganywe imikoranire.
- Umuntu ugiye gusura I burayi, amafaranga ambassade imutegerezaho
kwerekana agenwa bitewe n’ahantu azasura cyangwa ibyo azaba aje kurangura,
aho azaba, amatike ndetse n’igihe azamara,.
- Ubutumire buhabwa umuntu wikorera ku giti cye cyangwa enterprise/ company(
umukozi wayo utumwe na yo cyangwa nyirayo). Ubutumire mu byo gujya
gutembera I Burayi buhabwa umuntu ku giti cyangwa se uri kujyana
n’umuryango we cyangwa bamwe mu bawugize.
- Mu rwego rwo kongerera amahirwe abatumirwa na K@F ubwishingizi buri mu
butumire bwabo ntibugomba kurenza iminsi 10. Uko umuntu asaba iminsi
myinshi niko amafaranga yerekana agomba kwiyongera.
- Muri dosiye ya buri mutumirwa hagaragaramo ko yabikishije umwanya
(reservation), aho uzaba, aho uzasura, naho uzahahira, ubwisingizi bw’urugendo
no kwivuriza I Burayi igihe uzahamara (Ibi ni K@F ibikorera uwo itumira).

b. GUHAHA/KURANGURA

Ubutumire kuri iyi mpamvu y’urugendo i Burayi bwagenewe abafite ibikorwa
by’ubucuruzi, entreprises n’amasosiyeti yohereza abakozi bayo mu kugura ibintu.
Buhabwa umuntu wikorera ku giti cye cyangwa utumwe na Sosiyeti akorera. BUbasha
kandi no guhabwa by’umwihariko umuntu ushaka guhaha ibikoresho by’ubukwe (kuri iyi
mpamvu ubusaba agomba kwerekana ibihamya by’ubukwe bwe). Ku bandi basigaye
herekanwa ibi bikurikira :
➢ Icyangombwa cy’ubucuruzi
➢ Ibyangombwa by’akazi n’ibaruwa y’umukoresha wawe ugutumye

❖ UKO BIKORWA

- Mbere yo guhabwa Ubutumire K@F ibanza kumva impamvu ushaka kujya I
Burayi. Iyo impamvu yawe yumvikana twiga dosiye yawe nk’abagiye kuyijyana
muri AMBASSADE tureba ko yujuje ibisabwa byose ndetse n’amahirwe yo
kubona visa, kugira ngo tutaguhera ubutumire ubusa.
- Ubutumire mbere yo kubuha uwabusabye K@F irabwishyurira, igakora
ibisabwa byose n’amategeko y’Ubufaransa mu kubuhesha agaciro. Bityo rero
kuko iba yamaze kwishyurwa kandi ayo mafaranga ntabwo asubizwa. Niyo
mpamvu dosiye yose igomba kuba yuzuye neza kuburyo itanga icyizere cyo
guhesha VISA.
- %u gihe uwahawe ubutumire adahawe VISA, asaba K@F gusubira muri dosiye
ye, hakarebwa impamvu yatumye adahabwa VISA bityo agahabwa andi
mahirwe yo guhabwa ubutumire bushya icyo gihe ntayandi mafaranga asabwe,
agakorerwa dosiye bundi bushya.(Ibi bikorwa nyuma nabura y’amezi 6 nyuma
yo kwangirwa VISA).
.
NB : Iyo ubuze visa dosiye yawe isubirwamo inshuro imwe gusa

c. GUKORERA IBITARAMO CG GUKORANA INDIRIMBO
N’UNDI MUHANZI URI I BURAYI

- Ubu butumire bwagenewe abahanzi. Ubwifuza agomba kuba afite studio
cyangwa umuhanzi uri I Burayi umutumira gukora ibihangano cyangwa
ibitaramo i Burayi.
- Umuhanzi asaba K@F kumutumira, akerekana igihamya cy’ibihangano agiye
gukorera i Burayi n’umuhanzi bazabikorana ubayo cyangwa abamufasha
gutegura ibitaramo bari i Burayi, berekana réservation n’amatariki n’aho
bizabera.

0